ЗК Дунав 93
Земеделска кооперация в село Малък Преслвавец

Обяви

2024-03-01

                                                                                         

       

  

                                                                                                       П О К А Н А

 

       Управителния съвет на Кооперация „Дунав-93“, с. Малък Преславец, община Главиница, област Силистра, Ви кани на 30.03.2024г. /събота/ от 9,00 часа в салона на читалището в с. Малък Преславец, където ще се проведе Годишно отчетно събрание на Кооперацията при следния

 

                                                                                                 Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

 

  1. Утвърждаване на решението на Управителния съвет за приемане на нови членкооператори;
  2. Отчет за дейността на УС през 2023г.;
  3. Годишен финансов отчет за 2023г.;
  4. Отчет за дейността на КС през 2023г.;
  5. Приемане на годишен финансов отчет, изслушване на доклада на одитора, разпределение на печалбата за 2023г. Избор на одитор за 2024г. Приемане на отчетите на Управителен съвет и Контролен съвет.
  6. Упълномощаване на Председателя да сключва договори със залог на движимо имущество и да подписва договорни ипотеки на недвижимо имущество при договаряне на заеми с финансови институции, да сключва сделки, с които Кооперацията да придобива недвижими имоти – земеделски земи чрез покупко – продажба, дарение и замяна с произведена продукция на кооперацията;
  7. Други.

 

 При липса на кворум събранието ще се проведе един час по късно, независимо от броя на присъстващите.